Парите на Столична община ще се пазят в БНБ, решиха общинските съветници на София. Решението бе прието единодушно. Зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов за поетапно включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), пише "24 часа".

Това означава, че бюджетните средства на СО ще се обслужват от БНБ, като системата позволява да се прави справка за движението на парите във всеки момент.

София е първата община в страната, която е поканена от Министерство на финансите за пилотно включване в СЕБРА. Финансовата автономия на СО при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет се запазва.

Едно от предимствата от включването в СЕБРА е одобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията.

Ще има възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.

Основният паричен ресурс на Столична община бъде обслужван от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства.

Подведомствените разпоредители с бюджета на Столична община е значителен (60 второстепенни и 441 третостепенни), затова процесът на включването им в СЕБРА ще се извърши поетапно. Първо ще се включат общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап - тези на районните администрации.

За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще бъдат поддържани и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще бъде сведена до минималната необходима за текущата дейност.