Депутатите подхванаха увеличението на минималната пенсия. Предлага се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли да се повиши от 161,38 лв. на 165,25 лв., което представлява увеличение с 2,4 на сто.

След спорове по ръста на пенсиите, проектът мина на първо четене единодушно със 187 гласа "За".

Червените ще подкрепят ръста на доходите, но са против увеличаване само на минималния пенсионерски доход. Необходима е устойчивост, предвидимост и приемственост на осигурителното законодателство, особено по въпроси, касаещи големи групи осигурени.

Пенсията за осигурителен стаж и възраст в България е неоправдано ниска, а групата на БСП ще гласува за законопроекта, защото приема социалната аргументация на увеличението, но между първо и второ четене ще направи свои предложения.

"Дайте да мислим за всички пенсионери", настоя  Драгомир Стойнев. Той поиска индексация на всички пенсии. 

С цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност, е необходимо да се определи по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това може да се постигне чрез приемане на предложената със законопроекта промяна в ЗБДОО за 2017 г., с която се предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври, според вносителите.

Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161,38 лв. на 180,00 лв. представлява увеличение с 11,5 на сто, а увеличението от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври представлява увеличение с 11,1 на сто.

В резултат от предложената промяна, със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

Всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180,00 лв., броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 000, или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.

Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер 8,8 млн. лв. месечно. След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 000 на около 800 000, или около 37,8 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.