Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите. С последните промени в него са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет.

В тази връзка законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.

Законопроектът предлага с концесионния договор да се предвижда, че участващите в групата икономически оператори по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗК, както и икономическият оператор по чл. 21, ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. Този подход се въвежда и когато изпълнението на изискванията за икономическо и финансово състояние се извършва с възможностите на едно или повече трети лица.

В законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура.Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.