Депутатите ремонтират ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Целта на предлаганите промени е да се създаде правна възможност за назначаване на кметски наместници, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства на предстоящите избори за общински съветници и кметове и е в отговор на въпроси и предложения, постъпили в комисията от редица общини в страната и от Националното сдружение на общините, обясни герберът Александър Ненков.

С последните промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България бе прието, че за създаване на кметство е необходимо населеното място, или населените места, включени в състава на кметството, да имат население над 350 души, обясни той. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, каза още депутатът.

На последните избори, преди предстоящите, изискванията за население в кметствата бяха над сто души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства. Съобразно новите изисквания в голям брой населени места не само, че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначат и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметство. Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства не мога да бъдат закрити, тъй като закона изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и практически трудно реализуема процедура, посочи Александър Ненков.

С предлаганите промени се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията - т.е. общинския съвет е органа, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници. С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези населени места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината, допълни още Ненков.

Законът мина на две четения за по-малко от 30 минути.