Правителството одобри промени в Правилника за устройството и дейността на МВР. Целта на промените е документът да бъде съобразен с нововъведенията по отношение устройството на министерството, направени с измененията в Закона за МВР през 2016 г.

С промените в Правилника за устройството и дейността на МВР Инспекторатът, който досега е бил административна дирекция в МВР, се извежда като отделна структура на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.

Създават се и нови дирекции - в Главна дирекция "Гранична полиция" се създават дирекциите "Граничен контрол" и "Противодействие на престъпността през държавната граница".

В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се създават дирекциите "Оперативни дейности" и "Държавен контрол и превантивна дейност".

Според документа като основните структури на МВР са определени главните и областните дирекции, Специализираният отряд за борба с тероризма, дирекциите "Вътрешна сигурност", "Миграция" и "Международно оперативно сътрудничество", дирекциите от общата и специализираната администрация, Академията на МВР, Медицинският институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти.

Дирекциите "Български документи за самоличност", "Национална система 112", "Анализ и политики", "Европейски съюз и международно сътрудничество", "Защита на финансовите интереси на ЕС", "Информация и архив", "Комуникационни и информационни системи" и "Международни проекти" влизат в специализираната администрация на МВР.

Общата администрация е съставена от дирекциите "Координация и административно обслужване", "Обществени поръчки", "Отбранително-мобилизационна подготовка", "Планиране и управление на бюджета", "Правно-нормативна дейност", "Пресцентър и връзки с обществеността", "Управление на собствеността и социални дейности" и "Човешки ресурси".

С промените в правилника се прецизират функциите на дирекциите и се посочват нормативи за числеността им.