Министрите одобриха минималните стандарти за обезщетения при безработица, съобщиха от Министерския съвет. Това стана с приемане на изменения в Закона за ратифициране на конвенция №102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти). У нас изчисленията показват, че неквалифицираният работник би получавал 51,1% от последните си доходи, докато квалифицираният работник - 50,45 на сто.

Целта е страната ни да се присъедини и към раздел IV от Конвенцията, като поеме ангажименти за спазване на минималния стандарт за обезщетения за безработица.

Съгласно изискванията на международния документ, минималният размер на обезщетение при безработица трябва да е 45% от последните трудови доходи. В България изчисленията показват, че при обезщетението на квалифициран работник би се постигнала 50,45 на сто заместимост на доходите, а при неквалифициран работник – 51,1% заместимост.

Следователно, и при настоящите нива на обезщетения и осигурителни вноски минималният стандарт по конвенцията би бил покрит.

Ангажиментите по този раздел на Конвенцията няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета и не изискват промени във вътрешното законодателство на страната.

България вече е поела ангажименти за спазване на стандартите при медицински грижи, обезщетенията за болест, старост, трудова злополука, семейно обезщетение, обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за преживели лица.