По-лесно плащат на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия, стана ясно от съобщение на Министерския съвет.

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.

Промените са в досега действащия ред за предоставяне на пари за изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия. Предложението е тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година.

С промяната се облекчава процедурата за получаване на пари за възнаграждения на доброволците.