От Българската стопанска камара (БСК) ще подкрепят промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), се казва в становище на БСК, изпратено до председателите на парламентарните правна комисия Хасан Адемов и на бюджетната комисия Менда Стоянова. Промените в КСО са внесени от Министерския съвет.

Според БСК дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Ролята на капиталовите стълбове - вторият задължителен и третият доброволен, ще нараства във времето. Причината е в демографската картина и тенденциите на пазара на труда, които налагат да се търсят нови решения за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране.

От БСК подкрепят предложения Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване. С него се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Мотивите за това са следните:

 1. Предложенията са направени в съответствие с основните принципи, на които е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване - гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н.
 2. Предложеният проект е разработван над 2 години от социалните партньори и в него са отразени както предложенията, така и взаимният компромис по дискутираните проблеми от дейността при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове.
 3. Подкрепяме предложението през 2025 г. да се направи анализ на практиката по формирането и изплащането на пенсиите и се внесат необходимите промени в законовата рамка.

Сред останалите мотиви, с които от БСК подкрепят проекта за КСО са и въвеждането на  допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност:

 • по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;
 • формиране и поддържане на резервни фондове;
 • стриктни изисквания към начина на инвестиране на средствата от фондовете;
 • създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.
 1. Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.
 2. Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от УПФ, в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО, утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.
 3. Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се създава стабилност при осигуряване на необходимия финансов ресурс за изплащането на пенсиите.
 4. Гарантира се, че средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице в пенсионните фондове.
 5. Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.
 6. Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии, в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ / УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг УПФ.
 7. Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд.