Депутатите приеха на първо и на второ четене едно след друго промени в Закона за движение по пътищата. Законодателно в България проблемът е решен с приетите през месец декември 2017 г. промени в Закона за движение по пътищата и с промени в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Промените предвиждат, че прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на автомобила.

Беше прието че служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира автомобила.

След законовите промени, в случай, че от страна на властите на друга държава бъде поискана актуална справка за собствеността на превозното средство, лесно би могло да се установи, че хората, привлечени в качеството на обвиняеми и подсъдими в наказателното производство, не са собственици и не упражняват фактическа власт върху вещта. Промяната на закона обаче има действие занапред и не обхваща заварените случаи.

Проектът предвижда собственици, продали колите си преди 27 декември 2017 г. да сигнализират органите на МВР за настъпилата промяна в собствеността, като се допусне отразяване на промяна на собствеността на пътно превозно средство по искане на продавача.

Регистрацията на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., което не е регистрирано от новия собственик в законоустановения срок от придобиването, ще се счита за служебно прекратена. За целта трябва да се представи от прехвърлителя в отдел/сектор "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на МВР на копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето.

На прехвърлителя, по негово искане ще се издава удостоверение, което има информация за датата на прехвърлянето на собствеността и датата на служебното прекратяване на регистрацията от съответното звено "Пътна полиция". По този начин се създава възможност продавачът да защити правата си.

Красимир Ципов от ГЕРБ изрази на брифинг задоволството си от приетите промени в Закона за движение по пътищата, които отговарят на критиките на омбудсмана Диана Ковачева. Той благодари за консенсуса. До края на 2023-та година продавачът на автомобила, който е прехвърлил собствеността до 2017-та г., ще може да занесе копие от договора на Пътна полиция и да бъде прекратена регистрацията на колата му.

Депутатът Маноил Манев подчерта, че има куриозни (за него - б.р.) случаи. Наши сънародници са заплашвани от 20 години затвор в Гърция, защото с продадения автомобил се прекарвали мигранти.