На днешното си заседание Министерският съвет прие промени в постановленията за предоставяне на стипендии и за приема на студентите.

По този начин се дава възможност на висшите училища да заплащат стипендии на студентите при провеждане на студентска практика, която е извън предвидената по учебен план практическа подготовка. Размерът на стипендиите на студентите за времето на провеждане на практиката трябва да е не по-малък от минималната работна заплата в страната. С постановлението се определя и размер на присъщи разходи за провеждането на една студентска практика до 320 лв., като в тази сума се включват разходите за възнаграждение на академичния наставник и на ментора от обучителната организация, пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение и разходите за застраховки на студентите по време на практиката.

Предвижда се броят на часовете, в които ще е ангажиран академичният наставник за една студентска практика, да е 5 часа, а часовата ставка да е до 20 лв. на час. По отношение на ментора броят на часовете му за една практика става 10 часа при часова ставка до 20 лв. на час. В останалите 20 лв. са включени пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, когато същото се провежда в различно населено място от това на висшето училище, в което се обучава студента, практика и други съпътстващи практиката разходи. Актуализира се и часовата ставка за нейното провеждане на 2,50 лв. на час.

Промените ще обхванат всички университети в страната. През учебната 2018/2019 година в тях се обучават общо 203 602 студенти в редовна и задочна форма на обучение, като 178 098 студенти учат в държавните, а останалите 25 504 - в частните висши училища.

Предвижда се средствата за осигуряване на стипендиите на студентите и присъщите разходи при провеждане на студентските практики да се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или чрез финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.