Над 1,7 млн. лева от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония ще финансират проекти в областта на опазването на околната среда и развитието на туризма в трансграничния регион между двете държави, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Правителството одобри промяна в програмата, която е предложена от Управляващия орган в резултат на извършен вътрешен анализ през миналата година.

Неусвоеният ресурс от приоритетната ос "Конкурентоспособност" ще се прехвърля към "Околна среда" и "Туризъм".

От правителството смятат, че така ще се финансират повече проекти в тези области, подадени от бенефициентите по Втората покана за подаване на проектни предложения, които в момента са включени в резервния списък.

Тази мярка ще допринесе за пълното усвояване на финансовите средства по Програмата за периода 2014-2020 г, както и за постигането на заложените цели по програмата.

Приета е и промяна в начина на представяне на финансовите показатели към Рамката за изпълнение на Програмата, които отразяват общия размер на допустимите разходи, представляващи сумата от европейското финансиране и съответстващото национално съфинансиране.