Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, които целят подобряване на дейността на административните звена и прецизиране на функциите им.

Създават се условия за разработване на подзаконовата нормативна уредба. Тя се отнася до промените в Закона за опазване на околната среда, които са свързани с процедурата по оценка на въздействието върху околната среда.

Уредбата на правилника се съобразява с определените функции на служителите към Инспектората, които са определени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и в Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Въвеждат се и промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, с които се цели подобряване на функционалността на администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда, както и подобряване на координацията между структурните звена в агенцията.

Промените в двата правилника не водят до увеличаване на общия брой служители в администрацията.