Правителството призна за национално представителни четири асоциации.

Това са Сдружение "Българска Асоциация Диабет", Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение", Сдружение "Съюз на слепите в България" и Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения".

Те са признати за национално представителни за срок от четири години.

Мотивът е, че сдруженията осъществяват дейност в обществена полза, оказвайки съдействие съответно за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в България, както и за тяхното социално приобщаване, личностната реализация и пълноправно участие в обществения живот; за подобряване на начина на живот и социалното приобщаване на децата с нарушено зрение в България; за защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със зрителни увреждания и тяхното пълноценно приобщаване в обществото; за осигуряване на достоен и независим живот на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и отстоява правата им пред държавните органи и обществени организации.