Парламентът одобри днес Националния план за действие по заетостта през 2018 г. По него работа ще започнат над 18 хил. души. Планът предвижда повече от 10 хил. души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Финансирането на заложените дейности ще е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв.

Заплатата на наетите по Плана безработни предвидено ще се увеличи през 2018 г.

Трудовите възнаграждения на младежите, които са включени в програма "Старт на кариерата", ще се повишат от 550 лв. на 600 лв., на младежките медиатори към общините - от 580 лв. на 630 лв., а на психолозите и мениджърите на случай - от 600 лв. на 650 лв.

Предвидени са промени и във възнагражденията на ромските медиатори със средно образование. Тяхната заплата ще се увеличат от 500 лв. на 550 лв., а на тези с висше образование - от 550 лв. на 600 лв. Средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места, ще нараснат от 300 лв. на 500 лв.

Заплатите на хората, които са включени в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата - т.е. 510 лв. при пълен работен ден. Субсидираното трудово възнаграждение за един нает по всички мерки от плана по заетостта ще се увеличи от 300 лв. на 400 лв. При наемане на безработен с висше образование ще се субсидират 480 лв. и дължимите осигуровки. Останалата част от заплатата ще е задължение на работодателя.

Предвижда се мярката за насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни да включва пълно финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки. По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2018 г. работа да започнат 2000 безработни. По проект "Красива България" ще се осигури заетост на 200 души.