Правителството измени своето Постановлениe за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" - АД, гр. Враца, и на "Многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Параскев Стоянов" - АД, гр. Ловеч.

С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2021 г.

Проектът на Постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болниците и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.