Вече електронно се подава Декларацията за облагане с туристически данък, съобщиха от Държавна агенция "Електронно управление".

Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление", в раздел "Данъци и такси за гражданите" - "Местни данъци и такси", на адрес - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d

За да се заяви електронно услугата е необходимо гражданите да имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез Системата към Общинската администрация по местонахождение на туристическия обект.

Коронавирус кризата върна световния туризъм на нивото от 1990 г.

Коронавирус кризата върна световния туризъм на нивото от 1990 г.

Световните дестинации са приели с 900 милиона по-малко международни туристи

Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект, която е средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Декларацията се подава до 31 януари на всяка година в общината, където се намира туристическият обект, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Ако общината не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да стане чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ на адрес https://edelivery.egov.bg/.