Периодични проверки на спазването на противопожарните мерки на територията на Природен парк "Витоша" извършват горски служители на ДПП Витоша, Регионална дирекция по горите - София, горско стопанство - София.

До този момент са почистени 31 регламентирани огнища, които са обозначени с информационни табели. По време на инспекцията, направена от горските служители са констатирани и разрушени 70 нерегламентирани огнища.

Пожароопасният период за територията на ПП "Витоша" е от 1 април до 30 ноември.

В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. За територията на Природен парк "Витоша" паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

Предстои почистване на електропроводи в землищните граници на кв. Бояна и с. Владая. Проверките продължават.

Умоляват се всички посетители на Природен парк "Витоша" да спазват правилата за пожарна безопасност, да не проявяват престъпна небрежност, която би довела до възникване на пожари.