Започват съкращения в общинската администрация на Ямбол, съобщават от общината.

Целта е да се намалят разходите на общинския бюджет.

Ако новата структура бъде одобрена от Общинския съвет в града на предстоящата сесия на 28 май, общата численост на администрацията ще бъде съкратена с 30 щатни бройки - от 181 на 151 служители.

Очаква се, че това ще спести близо 300 000 лв. разходи от заплати и осигуровки. Подобна мащабна реформа, свързана с оптимизирането на дирекции, отдели и сектори, не е предприемана повече от 12 години в Община Ямбол, посочват от общинския пресцентър.

Сред мотивите за оптимизиране на числеността на администрацията е, че заради извънредното положение е установено, че функциите на администрацията могат да бъдат изпълнявани в срок и в съответствие с нормативните изисквания и с по-малък брой служители.

Освен това администрацията трябва да планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

На пряко подчинение на кмета на Ямбол ще бъдат: секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и двама инспектори; експерт по Отбранително-мобилизационна подготовка; вътрешен одит;финансов контрольор.

В Обща администрация се създава нова дирекция "Култура, връзки с обществеността и туризъм". Дирекция "Правни дейности" и дирекция "Административно обслужване и логистика" се преобразуват в самостоятелни отдели - отдел "Правни дейности" и отдел "Административно обслужване и логистика". Сектор "Бюджет", сектор "Човешки ресурси" и отдел "Бюджетно счетоводство" се обединяват в отдел "Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство". В Общата администрация продължава да функционира сектор "Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет".

В Специализирана администрация се запазват дирекция "Устройство на територията и строителството", дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" и дирекция "Сигурност, превенция и опазване на обществения ред". Дирекция "Местни приходи" се преименува на "Местни приходи и център за административни услуги (ЦАУ)". Дирекция "Стратегии и програми", дирекция "Хуманитарни дейности" и дирекция "Регистрация и гражданско състояние" се трансформират в самостоятелни отдели - отдел "Европейско финансиране и програми", отдел "Хуманитарни дейности" и отдел "Регистрация и гражданско състояние".