Предлагат намаляване на таксите за детски градини за децата в задължителна предучилищна възраст в Ловеч, съобщават от пресцентъра на общината.

Предложението е на кмета на града.

Предвижда се както намаление на таксата за всички деца в задължително предучилищно образование, така и пълното освобождаване от такса при наличие на определени обективни обстоятелства.

Над 60% от средствата в размер на 129 282 лв., осигурени от държавния бюджет, ще бъдат изразходвани за пълното покриване на дължимите от родителите такси за 4-,5- и 6-годишните деца.

Целта е да се подобри достъпът до предучилищно образование и да се обхванат напълно децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряването на интелектуално, духовно-нравствено развитие и подкрепа за всяко дете.

По-ниски такси за децата от подготвителните групи в детските градини в Пловдив

По-ниски такси за децата от подготвителните групи в детските градини в Пловдив

Отпадат таксите за деца, ползващи социални облекчения