В Стара Загора вече две години няма превишение на нормите за качество на въздуха, съобщиха от общината по време на проведеното заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

През 2018 г. също не бяха отчетени отклонения по нито един от показателите за качество.

Това се дължи на предприетите мерки, заложени в Актуализираната програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и достигане установените норми на територията на града.

Значително подобрение се регистрира по отношение на показателя фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона (ФПЧ10).

През 2018 г. в Стара Загора са регистрирани само 6 денонощия със стойности на ФПЧ10 над 50 µg/m3 при допустими на годишна основа 35 денонощия. Ниските денонощни нива на ФПЧ10 през 2018 г. формираха и най-ниската от години стойност на средногодишната концентрация на показателя. Средногодишната стойност на фините прахови частици през 2018 г. е 22,24 µg/m3, което е 1,8 пъти по-малко от допустимата годишна концентрация от 40 µg/m3.

Експертите от общината сочат, че тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на фините прахови частици се запазва и за началото на 2019 г.