Кабинетът прие отчетът на Националния статистически институт за изминалата година. Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2017 година включва 257 изследвания. На Министерски съвет днес освен отчет НСИ предаде и план програма за дейността си през 2018 г.

През изминалата година НСИ осъществи общо 257 статистически изследвания и дейности като съкрати сроковете за производство и разпространение на данните до крайните потребители.

Друго постижение на Института са въведените електронни въпросници и специално разработени уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни области. Това значително повишило качеството и усъвършенствало споделянето на информацията.

"Макроикономическа статистика - Финансова статистика и нефинансови национални сметки" беше представено за пръв път. Презентирано беше уеббазирано приложение "Лечебни и здравни заведения", данни за цените на природния газ и електроенергията за битови и крайни небитови клиенти, тримесечни индекси на цените на "Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението" и други.

За 2018 г. са включени нови изследвания и дейности, сред които пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак, анонимизирани данни за научни и изследователски цели, разработване на система от статистически индикатори "Цели за устойчиво развитие 2030", Статистика на цените и Показатели за недвижимите имоти.