Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май - 1 530 лв., и за юни - 1 505 лева. Информацията е по предварителни данни на НСИ.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 22.8%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.5%. Намаление на заплатите с 1.3% е регистрирано в икономическа дейност "Операции с недвижими имоти".

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1% спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2%.

Снимка 542987

Източник: НСИ

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 709 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 368 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 233 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 936 лева;
  • "Други дейности" - 996 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 077 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния - с 12.3%.

Снимка 542988

Източник: НСИ