Мъртви и ранени защитени птици откриха експерти от РИОСВ - София.

Става въпрос за осем защитени грабливи вида от разред Соколоподобни (Falconiformes). Те са намерени при направена проверка, съвместно със служители на 9 РУП - СДВР в частна ферма за отглеждане на гълъби в столичния квартал „Обеля".

Иззети са незаконно отглеждани в клетки 3 броя обикновен мишелов (Buteo buteo), 3 броя черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и 2 броя малък ястреб (Accipiter nisus).
Птиците са намерени в много лошо физическо състояние. За тях не са били полагани ветеринарномедицински грижи. Мишеловите и ветрушките са с липсващи или счупени крила, неправилно зараснали фрактури и наранявания. Двата ястреба са намерени мъртви в една от клетките.

Не е изяснено при какви обстоятелства са пострадали птиците. Според твърдения на собственика на фермата, те са жертви на бракониерски лов. Птиците са изпратени в Спасителен център за диви животни в Стара Загора.

Напомняме, отглеждането на екземпляри от защитени животински видове е забранено от Закона за биологичното разнообразие. Лице, което намери такъв екземпляр, ранен или в безпомощно състояние, е длъжно веднага да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

За нарушение на тези разпоредби, Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба в размер от 100 до 5 000 лв.