Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

Целта е да се въведат изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет "Отпадъци", и по специално Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

С изменението се транспонират основни промени в европейското законодателство, които трябва да бъдат изпълнявани от всички държави членки. Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци се завишава от 50% към 2020 г. на 65% през 2035 г., за да се извлекат екологични, икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика. Определени са междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и 2030 г. Въведена е и цел за намаляване до 10% на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 години, при условие че държавата е постигнала намаление до 25% към същата година.

За да се съпоставят резултатите между държавите членки, е стеснен обхватът на възможните методи на изчисляване на целта по рециклиране. Определени са точни правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за рециклиране, и е определена точката на измерване на извършването на процеса на рециклиране. Въвежда се и определение за "схема за разширена отговорност на производителя", съгласно която производителите се задължават да поемат финансова или финансова и организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране.

Поради различната ефективност в отделните държави членки в работата на въведените схеми за разширена отговорност на производителя са определени минимални изисквания за тяхното функциониране, като те се прилагат и по отношение на схемите за разширена отговорност на производителя, въведени съгласно други законодателни актове. Поставят се изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите.

Законът за управление на отпадъците е нормативния акт, който регламентира всички основни ангажименти на общини, производители и оператори на дейности с отпадъци, както и изискванията за разделно събиране и за постигане на целите по рециклиране на отпадъци.

На днешното правителствено заседание бяха приети и изменения на подзаконовата нормативна уредба, с които се въвеждат изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет "Отпадъци". С тях се отразяват законодателните промени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

С измененията досегашната цел по оползотворяване от минимум 55% рециклиране от теглото на всички отпадъци от опаковки се увеличава на 65% през 2025 г. и на 70% през 2030 г.; Разделя се целта за рециклиране на метални опаковки на цел за опаковки от черни метали и опаковки от алуминий. Целите по отделните материали опаковки се увеличават през 2025 г. и през 2030 г. Въвеждат се нови и актуализирани определения, които са свързани с обхвата на отпадъците от опаковки, опаковки за многократно използване и дефиниции, свързани с правилата за измерване и изчисляване постигането на целите по рециклиран.

Относно схемите за разширена отговорност на производителя за отпадъци от опаковки, батерии, МПС и електрическо и електронно оборудване са определени изисквания за прилагане на икономически инструменти, както и изискване за въвеждане на системи за отчитане и ефективен контрол на дейността им.

Въведени са изисквания за предприемане на мерки за насърчаване на разработването, производството и използването на опаковки за многократна употреба и такива, които са по-лесни за рециклиране, както и за по-голям акцент върху мерките за информиране на потребителите и за насърчаване да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност, включително чрез многократна употреба.