Намаление на броя на местата за настаняване отчитат от Националния статистически институт за месец февруари т.г. в сравнение със същия месец през м.г.

През февруари 2017 г. в страната са функционирали 1 832 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди.

Балчишките хотели и ресторанти на първа линия вече работят целогодишно

Балчишките хотели и ресторанти на първа линия вече работят целогодишно

През уикендите се посещават от български, румънски и полски туристи

В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.3%, а на леглата в тях - с 1.0%.

За сметка на намаления брой легла и места за нощуване, от НСИ отчитат лек ръст в общия брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2017 г., е 907.5 хил. Това е с 0.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През февруари 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 34.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.0 и 29.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2017 г. се увеличават с 1.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 381.2 хиляди.

От всички пренощували лица 65.7% са българи, като по-голямата част от тях (62.7%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 130.8 хил., или с 15.8% повече в сравнение с февруари 2016 г., като 71.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2017 г. е 30.4%, като се увеличава с 1.6 процентни пункта в сравнение с февруари 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 45.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 30.1%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%.

Приходите от нощувки през февруари 2017 г. достигат 45.8 млн. лева. Това е със 7.0% повече в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 14.0%, така и от български - с 0.2%.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с регламенти на Европейския парламент и на Съвета, относно европейската статистика на туризма. Има единни стандарти за предаване на статистиката от туризма в ЕС.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.