Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съответствие с Временната рамка за държавна помощ.

Съществуващата схема бе одобрена от Комисията на 14 юли 2020 г. под номер SA.57759 и е удължена за първи път на 18 декември 2020 г.

България уведоми ЕК за следните изменения на схемата: (i) удължаване на срока на действие на схемата до декември 2021 г.; (ii) увеличението на бюджета от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро) на 150 милиона лева (приблизително 76,7 милиона евро); (iii) други изменения, разширяващи обхвата на допустимите бенефициери, служители и самостоятелно заети лица, за които може да бъде отпусната помощ, както и (iv) технически изменения. Комисията стигна до заключението, че изменената мярка продължава да бъде необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

968 млн. лева изплатени до момента по механизма 60/40

968 млн. лева изплатени до момента по механизма 60/40

Борисов се похвали, че подкрепил бизнеса с 2 милиарда лева