Европейският съюз разкри стратегията за набиране на дълг от 800 милиарда евро за фонда за възстановяване, който ще бъде изплатен до 2058 г.

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите членки на ЕС и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни дългови инструменти, ще позволи на Комисията да набере необходимите обеми по безпроблемен и ефикасен начин. Това също така ще привлече инвеститори в Европа и ще засили международната роля на еврото.

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви, че NextGenerationEU коренно ще промени картината на европейските капиталови пазари.

"Днес представяме мотора, който ще задвижва NextGenerationEU. Стратегията за финансиране ще задейства получаването на заеми по линия на NextGenerationEU, така че ще разполагаме с всички необходими инструменти, за да дадем начален тласък на социалното и икономическото възстановяване и да насърчим нашия екологосъобразен, цифров и устойчив растеж. Посланието е ясно: веднага щом Комисията има правна възможност да получава заеми, ние сме готови да започнем", подчерта той.

Инструментът NextGenerationEU, който е в основата на мерките на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, ще бъде финансиран чрез заемане на средства на капиталовите пазари. Ще мобилизираме средства в размер до около 800 милиарда евро до края на 2026 г.

Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите емитенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г.

Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди — в подкрепа на държавите членки на ЕС и трети държави — обемите, честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в подхода към капиталовите пазари.

Диверсифицираната стратегия за финансиране ще задоволи тези нови нужди от финансиране. Това ще позволи на Комисията да мобилизира всички средства, когато е необходимо, при най-благоприятни условия за държавите  членки на ЕС и техните граждани.

Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара.

Диверсифицираната стратегия на Комисията за финансиране ще съчетава:

ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани страни;

структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първичните дилъри);

множество инструменти за финансиране (средносрочни и дългосрочни облигации, някои от които ще бъдат емитирани като "зелени" облигации по линия на NextGenerationEU и европейски облигации "EU-Bills") за поддържане на гъвкавост по отношение на достъпа до пазара и за управление на необходимата ликвидност и падежния профил;

комбинация от търгове и синдикиране, за да се гарантира икономически ефективен достъп до необходимото финансиране при изгодни условия.

Операциите по получаване на заеми ще бъдат интегрирани в стабилна рамка за управление, която ще гарантира съгласувано и последователно изпълнение.

В своята работа Комисията ще продължи да координира действията си с други емитенти, включително държавите членки на ЕС, и наднационални организации.

Диверсифицираната стратегия за финансиране ще помогне на Комисията в постигането на две основни цели: да се задоволят големите нужди от финансиране по линия на NextGenerationEU и да се постигнат желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки и техните граждани.

Като използва широк набор от инструменти и срокове до падежа и като прави операциите по финансиране по-предвидими, Комисията ще гарантира по-голям капацитет за усвояване на пазара. Възможността за публично предлагане на дълга ще направи операциите по финансиране още по-ефективни. Това ще помогне да се задоволят големите нужди от финансиране.

Като позволява гъвкавост при вземането на решения относно това, кога да изпълнява операции по финансиране и кои техники или инструменти за финансиране да използва, Комисията ще постигне желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки.

Инструментът NextGenerationEU е в основата на мерките на ЕС в отговор на кризата, свързана с COVID-19, и има за цел да подкрепи икономическото възстановяване и да изгради по-екологосъобразно, по-цифрово и по-устойчиво бъдеще. ЕС договори този инструмент като част от пакет от стимули в размер на над 2 трилиона евро (по текущи цени) или 1,8 трилиона евро (по цени от 2018 г.), който също така обхваща дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г.

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки на ЕС, на обща стойност 723,8 милиарда евро по текущи цени.

Освен това NextGenerationEU ще укрепи няколко програми на ЕС. За финансиране на инструмента NextGenerationEU ЕС ще заема средства на капиталовите пазари. Погасяването ще се извършва за дълъг период от време до 2058 г. По този начин ще се избегне незабавният натиск върху националните финанси на държавите членки и ще се даде възможност на държавите членки на ЕС, да съсредоточат усилията си върху възстановяването.

За да помогне за погасяването на заемите, ЕС ще разгледа възможността за въвеждане на нови собствени ресурси в бюджета на ЕС (или източници на приходи) в допълнение към вече съществуващите.