В агенцията по вписванията организират работа си и в събота, когато ще работят част от екипите.

Целта е в съботните дни да се въвеждат подадените вече заявления и по този начин да може да се наваксва забавянето. Полагането на извънреден труд е съобразено с нормативните разпоредби, посочват от институцията.

В периода 1 януари - 31 март 2018 г. в Агенция по вписванията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година. Вследствие на това се е стигнало до генериране на забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове.

Забавянето в обработката на приетите заявления се случи след промени в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1 януари 2018 г., които не бяха съгласувани предварително с Агенция по вписванията.
Промените задължиха фирмите, които не са осъществили дейност през предходната година, да декларират това обстоятелство със заявления към агенцията. Заедно с тази промяна следваше да бъде приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност, но такъв не беше приет.

Така, системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за: първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година