Агенцията по вписванията предупреждава за фалшиви имейли изпратени от нейно име до потребители на институцията.

Вчера редица потребители сигнализираха, че са получили електронни писма от адрес no-reply@registagency.bg.

Писмото гласи следното:

"УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

Във връзка с новоприетите промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (Наредбата), годишните финансови отчети (ГФО) за изминалата 2019 г. ще се приемат с нова декларация по член 62а от Наредбата. В нея ще се декларира, че ГФО са приети от компетентния за това орган. Приложно Ви изпращаме образец на новата декларация, която е задължителна при подаване на ГФО. Всички обявени отчети, които биват подадени без нея, ще им бъде налаган отказ."

Агенция по вписванията информира, че не изпраща образци на нови декларации по електронна поща.