От 14 януари 2009 г. клиентите на ЧЕЗ получават с изравнителната си фактура бланка за деклариране на равни месечни вноски.

Желаещите да се възползват от тази възможност могат да изпратят попълненото заявление до компанията по пощата, по факс или да го подадат в Центровете за обслужване на клиенти.

До момента декларирането на равни месечни вноски ставаше в Центровете за обслужване на клиенти, на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (след сключване на споразумение за ползване на услугата) и чрез Интернет страницата на компанията.

Декларацията ще може да се подава до два дни преди началото на срока за плащане на първата равна месечна вноска от следващия тримесечен период, само от титулярът. Той ще заявява съответното количество електроенергия.

За улеснение на клиентите, към декларацията ще има таблица, която показва какво количество електроенергия съответства за избрана от тях сума за равни месечни вноски. Количеството електроенергия е разпределено между дневна и нощна тарифа в съотношение 60:40.

На клиентите ще бъдат фактурирани равните месечни вноски, заявени от тях. На третия месец след отчитането на електромерите ще бъде издадена изравнителна фактура, която ще коригира разликите.

Възможно е да се заявяват и нулеви месечни вноски - така потребителите ще заплащат веднъж на 3 месеца за реално отчетено потребление на елекроенергия.
Клиентите не биха могли за заявяват количества електроенергия за суми от 0.01 лв. до 2.40 лв. с ДДС, тъй като това е ограничение одобрено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.