Д-р Борис Борисов е назначен на длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той поема ръководството на дейностите по отношение на здравеопазването на животните.

Д-р Борисов е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет - Стара Загора. През 2007 и 2012 година завършва следдипломни специализации - "Организация и управление на профилактиката и борбата със заразни и паразитни болести по животните", също в ТрУ Стара Загора и "Ветеринарно-санитарна експертиза на храни от животински произход" в Лесотехнически университет - София.

Д-р Борис Борисов има над 20 години стаж в Националната ветеринарномедицинска служба, по-късно част от БАБХ, като заема различни длъжности.

Между 2008 и 2009 година е директор на Регионална ветеринарномедицинска служба - София област, за кратко през 2010/2011 година заема същата позиция, но в структурата в град Плевен.

Повече от 9 години - от 2011 до 2020 година, ръководи дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти" в Централно управление на БАБХ.

Назначиха нов шеф на БАБХ

Назначиха нов шеф на БАБХ

Поста се заема от Деян Стратев