Над 5000 проверки за безопасност на строежите извърши Дирекцията за национален строителен контрол през 2018 година. На обектите, които все още не са въведени в експлоатация, са проверени одобрените планове за безопасност и здраве съгласно изискванията към строежите според Закона за устройство на територията, както и спазването им на място.

Сред основните нарушения, които бяха установени, са липса на временна плътна ограда откъм улиците и страничните регулационни линии на строителната площадка; липса на информационни табели с описанието на строежа, номер и дата на разрешението за строеж, както и данни за възложителя, строителя, надзорника и др. Проверяващите са констатирали и липса на изградени покрити проходи за преминаване на пешеходци, когато строежите са разположени на уличната регулация; необезопасяване на строежа с ограждения и предпазни устройства на завършените нива на строежа по външния му контур; необезопасени стълбища, асансьорни шахти и вентилационни отвори и др.

За установените нарушения са издадени 93 наказателни постановления за общо 54 970 лева.

През миналата година са прекратени 10 удостоверения на юридически лица, извършващи строителен надзор на сгради от първа до четвърта категория. В страната са извършени близо 6 000 проверки на лицата, които упражняват строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория. Общо 539 от регистрираните 765 лица, извършващи тази дейност, са проверени. За установените нарушения са издадени 75 наказателни постановления, по които са наложени санкции за 305 750 лева.

Надзорните фирми имат задължения, свързани със законосъобразността на издадените строителни книжа, на базата на които ще се реализира даден строеж, а в процеса на изграждането му са длъжни да упражняват строителен надзор ежедневно. Установени са неточности при постъпването на документите за назначаване на Държавни приемателни комисии, поради което се налага коригиране на документите и повторно внасяне. По тази причина ДНСК работи по завишаване на контрола на надзорните фирми.

Предлагат се промени в Устройствения правилник, които предвиждат създаване на нова дирекция "Въвеждане в експлоатация и консултанти". Тя ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, ще подпомага началника на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ от издаване на удостоверения за вписване в регистъра за упражняване на дейността консултант, както и при изпълнение на неговите правомощия за предсрочно прекратяване действието на издадените удостоверения.

Сред промените в Устройствения правилник на ДНСК са и откриването на Регионални дирекции за национален строителен контрол във всеки областен град за подобряване контрола по места в страната. Целта е хората, които живеят на територията на дадена област, да имат непосредствен контакт със структурите на ДНСК.