Срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да надгради информационната си система, се удължава с 2 години. Това предвиждат промените в преходните и заключителните разпоредби на постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите.

До края на 2020 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще трябва да направи анализ на нормативната уредба и описание на бизнес процесите. Тя ще трябва да оптимизира кадастрално-административната информационна система и интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Освен това хартиените документи, които се съдържат в досиетата на недвижимите имоти, и хартиените документи в деловодния архив на службите по геодезия, картография и кадастър ще бъдат дигитализирани.

Това ще позволи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да надгради информационната система и така да подобри качеството на предоставяните на потребителите услуги.

Досега те не са реализирани поради обжалвания на обществената поръчка за избор на изпълнител.