Днес, Европейската комисия одобри Програма "Околна среда", която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България, съобщават от ЕК.

Средства ще допринесат за подобряване състоянието на водите, почвите, въздуха и биологичното разнообразие в България, както и за борба с рисковете от изменението на климата, като по този начин ще се подобри качеството на живот на гражданите и ще се положат стабилни основи за дългосрочен и устойчив растеж.

Основните мерки, определени в програмата, са съгласувани с целите на Европейския зелен пакт и прехода към неутралност по отношение на климата. Тези приоритети включват:

Устойчиво управление на водите и отпадъците;

Преминаване към чиста, кръгова икономика и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие;

Изграждане на всеобхватна система за управление на риска от бедствия, съсредоточена върху предотвратяването и устойчивостта;

Намаляване на замърсяването, особено във водата и въздуха.

Най-значителните планирани инвестиции включват:

Изграждане на инфраструктура за събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води, опазване на водните ресурси и водоснабдяване;

Разработване и модернизиране на системите за управление на битовите отпадъци и инвестиции в съоръжения за сортиране на отпадъци, както и мерки за рехабилитация на замърсени от депа земи;

Разработване на планове за управление на защитените зони по "Натура 2000" и опазване;

Прилагане на системи за предотвратяване на риска и за управление на извънредни ситуации;

Мерки, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспортния сектор.

Средствата по програмата ще бъдат насочени към преодоляване на регионалните дисбаланси в инфраструктурата в областта на климата и околната среда, като над 93 % от бюджета, програмиран по Европейския фонд за регионално развитие, е насочен към по-слабо развитите региони.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програма "Околната среда", също ще допринесат за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.