Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на компостираща инсталация за зелени отпадъци в Карлово.

Целта на проектното предложение е да подпомогне община Карлово е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране.

Общият размер на инвестицията е 4,756 млн. лева.

В изпълнение на целите за разделно събиране в проектното предложение е предвидено и закупуването на оборудване - 209 броя "кафяви" контейнери с вместимост 1100 л и специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата.

Закупуването на 3 броя камиони за събиране на зелената маса, както и 2 броя мобилни шредери за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина. Населението, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 47 298 жители на общината.