Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата.

Това съобщи екоминистърът Ирина Костова на семинар. Той е посветен именно на споразуменията между МОСВ и международната финансова институция. Става дума за предоставяне на консултантски услуги в областта на климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух.

Споразуменията се финансират по две оперативни програми - "Околна среда 2014-2020" и "Добро управление 2014-2020".

"Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на икономиката, затова страната ни трябва да се приспособи към необратимите климатични процеси", посочи министърът.

Националната стратегия за адаптация ще е с хоризонт до 2030 г., а основната й цел е да намали уязвимостта на страната от климатичните промени.

Ще бъде извършен анализ на макроикономическите последици от изменението на климата в България.

Освен това ще бъде изготвен и План за действие с конкретни мерки за адаптация - на база обективни показатели (брутен вътрешен продукт, доход на глава от населението, секторна продукция и ниво на заетост).