Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив и РИОСВ-Хасково извършиха проверка на язовир "Ивайловград" по разпореждане на МОСВ в неделя след сигнал на "зелен телефон" за измиране на риба в акваторията на водното тяло.

Проверката установява, че няма замърсяване на водите. При спада на нивото на язовира и поради специфичния му релеф, на места се образуват малки плитки участъци, в които остават рибни пасажи. Малките количества вода и ниските нива на кислород са причина за измирането на рибата в тези участъци.

Във връзка с управлението на водите в този язовир, министерството отбелязва, че още в началото на юни министърът на околната среда и водите Асен Личев разпореди да отпадне указанието от предходното правителство обемите на язовирите от каскада "Арда" да се поддържат постоянно при 20% свободен обем от общия завирен обем.

Язовир "Ивайловград" е част от енергийната система на страната и не е налице приоритетно осигуряване на питейно-битови нужди по Закона за водите. Следва да се отчете и натовареността на енергийната система при високите температури през тези месеци.

В допълнение и в отговор на рибопроизводителите, в язовир "Ивайловград" има учредени две аварийни зони за преместване на садките, в случай на извънредни обстоятелства. За това са информирани и в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция - то произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (Обн. ДВ. бр. 87 от 3 ноември 1964 г.).

Според нея ежегодно в периода май-септември чрез месечните графици се освобождават допълнително водни обеми от язовир "Ивайловград" за напояване в Гърция.

Българската страна е задължена да доставя на гръцката страна регулирана вода от река Арда за напояване на земи на гръцка територия всяка година в размер на 186 млн. куб. метра при година с 85% обезпеченост за срок от 60 години, т.е. до 2024 г.