Министерството на околната среда и водите засилва контрола срещу нерегламентираното изгаряне на отпадъци.

Регионалните инспекции по околната среда и водите трябва да следят да се спазва изискването предаването на отпадъци за изгаряне да се извършва само въз основа на писмен договор с лица с документ за изгаряне на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Ако бъде установено нерегламентирано изгаряне, ще бъдат наложени принудителни административни мерки, съобщават от МОСВ.

При проверките ще се следи за нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата.

От екоминистерството напомнят, че съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се забранява нерегламентираното изхвърляне и изгарянето на излезли от употреба гуми с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение. Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се забранява изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Забранено е и нерегламентираното третиране на строителни отпадъци.

Изгарянето на отпадъци не е на мода в Европа според ДБ

Изгарянето на отпадъци не е на мода в Европа според ДБ

RDF инсталацията е вредна за здравето и икономически неизгодна, смятат те

Като отпадъци могат да бъдат окачествени и употребяваните дрехи, предназначени за подготовка за повторна употреба. След сортиране дрехите, които са годни за повторна употреба, се предлагат в магазинната мрежа, а всичко друго се класифицира като отпадък.

Общинските съвети определят реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци, посочват от МОСВ.

При констатиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от страна на физически лица, се налага санкция в размер до 5000 лв. Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят неопасни отпадъци се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева, а за маловажни случаи при установяване на нерегламентирано изгаряне глобите са в размер от 10 до 50 лв.

Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например за отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества както се класифицират боядисаните дограми).