МС одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет. Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1 612,7 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 099,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 513,5 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 169,6 млн. лв. или 48,2 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 879,9 млн. лв., което е 48,3 % от разчетите за годината.

Постъпленията от ДДС са в размер на 5 206,5 млн. лв. или 48,9 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол, продължават да влияят негативно върху приходите от данъка.

Пари от европрограмите да отиват за справяне с COVID-19, одобри Кабинетът

Пари от европрограмите да отиват за справяне с COVID-19, одобри Кабинетът

Инструментът REACT-EU е част от Плана за възстановяване на Европа

Приходите от акцизи възлизат на 2 546,4 млн. лв. (46,7 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 104,2 млн. лв. или 55,6 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 694,1 млн. лв. или 57,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 313,4 млн. лв., което представлява 49,2 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 2 803,7 млн. лв., което представлява 41,3 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 570,2 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.