Нарушения на изискванията за пожарна безопасност в 429 обекта са установени от служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ при проверки преди предстоящите празници.

Съставени са 82 акта за установяване на административни нарушения.

Най-честите нарушения, констатирани от инспекторите са липса или неизправност на евакуационно осветление, липса на монтирани брави тип „антипаник”, непочистени мазниноуловители, възпрепятствани евакуационни изходи, липса или неактуализирана организация по пожарна безопасност, недостатъчен брой, необозначени и/или неизправни уреди за първоначално пожарогасене и др. 

Масираната проверка цели осигуряване на пожарната безопасност в заведенията за масово събиране на хора по време на предстоящите празници.

За последните 30 дни пожарникарите в цялата страна са проверили 1492 обекта - дискотеки, ресторанти, барове, концертни зали, почивни станции, хотели, хижи и др.

При извършените проверки е обърнато внимание на условията за осигуряване на евакуация и пожарогасене, изправността и състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, електрическите и вентилационните инсталации, състоянието на системите за гасене и известяване при пожар, както и на създадената организация за пожарна безопасност в обектите.

Дадени са инструкции на управителите и обслужващия персонал по спазване на правилата за пожарна безопасност и за действията, които трябва да се предприемат за осигуряване на успешна евакуация при евентуално възникване на пожар или авария.

Освен 82-та акта за отстраняване на нарушенията са връчени и 397 писмени разпореждания и 4 протокола от извършени комплексни проверки.

За 13 обекта е започната процедура по налагане на принудителни административни мерки по чл. 268 от ЗМВР.

Съставени са 12 констативни актове за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност за преустановяване експлоатацията на газови съоръжения, неосигурени с изискващата се противопожарна автоматика.