Правителството актуализира списъците на защитените от държавата специалности от професии и тези, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 г.

Към него се добавят 9 нови специалности - "Металообработващи машини", "Осигуряване на продуктова информация", "Социална работа с деца в семейства с риск", "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Спедиция, транспортна и складова логистика ", "Трайни насаждения", "Производство на месо, месни продукти и риба" (професия "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост) и "Полиграфия". На учениците, които се обучават в тези специалности, ще бъдат осигурявани стипендии за целия срок на обучението им.

Над 400 000 души са останали без работа от началото на COVID-кризата у нас

Над 400 000 души са останали без работа от началото на COVID-кризата у нас

Само 244 хиляди души са започнали работа за този период

От Списъка на защитените от държавата специалности от професии отпадат пет специалности, които вече не отговарят на критерия "Уникалност по териториален признак" и се изучават в повече от четири училища в страната. Това са "Полиграфия", "Металообработващи машини", "Производство на месо, месни продукти и риба", "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" и "Трайни насаждения".

В същия списък се добавят 17 нови специалности - "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", "Подпомагане на деца", "Подпомагане на възрастни" "Български жестов език", "Стругарство", "Художествена тъкан", "Плетачно производство", "Минна електромеханика", "Локомотиви и вагони, "Конструктивна реставрация", "Декоративна реставрация" и др. Те отговарят и на двата необходими критерия - "Уникалност по териториален признак" и "Уникалност по съдържателен признак".