Пенсионните дружества оспорват обявената от НОИ методиката за редукция на основната пенсия на родените след 1959 г. Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване излязоха с позиция в отговор на уверението на НОИ от преди дни.

В позиция до медиите от фондовете твърдят, че се нарушава Кодексът за социалното осигуряване, което ощетява хората и техните вложения.

От Асоциацията задават и въпроса кой е авторът на тази свободна интерпретация на КСО, прилагането, на която в този вид, вече е довело до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на пенсията им от НОИ, повече отколкото изисква закона, са си прехвърлили партидите от УПФ и по този начин са били ощетени.

"Продължаването на тази практика ще доведе до ощетяването на много повече хора, затова призоваваме отговорните лица в НОИ, час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, за което не си изисква промяна на КСО, а само неговото спазване."

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване обясняват:

Какво регламентира законът? Кодекс за социално осигуряване, Чл. 70.

(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:

  1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;
  2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.".
Снимка 500964

Източник: news.bg

Снимка 500965

Източник: news.bg

Несъответствия със закона:

  1. При изчислението на ИК, месечният осигурителен доход на хората с УПФ, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на КСО. Като резултат ИК се намалява повече отколкото е предвидил закона, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.
  2. Доколкото математиката във формулите на НОИ не е от сложен вид е очевидно, че ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Видно от формулата за изчисление на пенсията от НОИ е, че този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този, който е след 2002 год. Това също влиза в противоречие с КСО и ощетява всички хора, които се осигуряват във 2-ри стълб.
  3. При изчисляването на ИК за периода 2009 - 2015 г. не се отчита вноската от Държавата, която е в размер на 12% и това допълнително намалява размера на пенсията.