Адвокатите се присъединяват към подадените вече декларации и позиции по въпроса от АК-Бургас, АК-Смолян и други адвокатски колегии в страната, както и на Общността на свободните адвокати и Фейсбук общността на българските адвокати.

Те считат, че подобна мярка е неподходяща, несъразмерна и неоправдана.

Прокламираната цел на това предложение е, да бъде ограничено разпространението на COVID-19 в съдебната система, но в същото време липсва обосновано проучване и анализ, които да мотивират налагането на именно тази мярка като съразмерна и подходяща за ситуацията към момента. Липсва и анализ за последиците от прилагането на предложената мярка.

Адвокатите отчитат, че трябва да се обърне сериозно внимание на опасностите от разпространението на COVID-19, както и това, че трябва да се предприемат адекватни мерки за защита на живота и здравето на всички граждани, в това число магистратите, съдебните служители, адвокатите и страните в съдебните производства.

От друга страна е видно, че няма научни данни и обосновано предположение на база на факти кога се очаква края на подобна епидемиологична обстановка.

Спирането на работата на съдилищата пролетта все още не може да бъде преодоляно.

Повторното прилагане на такава мярка, без преценка на нейната ефективност, би довело като краен резултат на практика до липса на правосъдие през един значителен период от време.

Съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината

Съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината

Това реши Съдийската колегия към ВСС

Изключително важно, с оглед осигуряването принципа на разделение на властите, е наличието на работеща съдебна система, която в изпълнение на конституционно закрепените си функции да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно Конституцията, Република България е правова държава и функционирането на съдебната система е именно гарант за това, напомнят адвокатите. Спирането работата на съдилищата би представлявало върховно погазване на правата на гражданите и законните интереси на юридическите лица, както и би представлявало на практика суспендиране на нормите на Конституцията. Подобно "затваряне" на съдилищата ще застраши правораздаването в Републиката, категорични са от Адвокатската колегия в Пловдив.

Ние, адвокатите, като гарант за съществуването на гражданското общество и съобразно вменената ни конституционна функция да защитаваме правата на гражданите и законните интереси на юридическите лица, апелираме за спазване на принципите на разделението на властите, съблюдаване на тяхната независимост и въздържането от действия, които биха застрашили устоите на държавността и правовия ред, както и осигуряване неотменимостта на основните конституционно закрепени права, едно от които е правото на защита и достъп до съд.

Излизането на съдилищата в съдебна ваканция, не би допринесло за съществено за ограничаване разпространението на COVID-19, но би довело до силно негативни за обществото последици. Само пълноценно работещата съдебна система би могла да бъде гаранта за спазване на правата и законните интереси на гражданите.

Те настояват вместо спиране на работата на съдилищата да се предприемат както законодателни, така и административно-организационни промени, позволяващи по-бързо разработване и внедряване на електронното правосъдие.

Близо 8% от административните съдии са с Covid-19 или под карантина

Близо 8% от административните съдии са с Covid-19 или под карантина

Общо 34 са съдебните служители с активна коронавирусна инфекция

Освен това, пишат още от адвокатската колегия, с предлаганите мерки българските адвокати отново са и пред угрозата да бъдат лишени от правото си на труд. Те настояват за приемането на реални мерки за включване на лицата, упражняващи адвокатска професия в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации.

Предвид изложеното категорично изразяваме позицията си, че правосъдната система следва да намери в себе си ресурс и воля за осигуряване на функционирането си в условията на пандемия по начин, гарантиращ ефективната защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че почти 8% от административните съдии са с COVID-19. Toва са общо 64 души.