Общият показател на бизнес климата се повишава с 11.4 пункта в сравнение с предходния месец. Това сочат данните на Националният статистически институт(НСИ).

Наблюдава се подобряване във всички сектори- промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател в промишлеността се увеличава с 9.7 пункта. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността, следвана от фактора "други", посочени съответно от 55.9 и 34.2% от предприятията.

През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 14.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

По отношение на търговията на дребно има нарастване с 15.8 пункта.

Основната пречка за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Във връзка с продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от търговците да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава със 7.0 пункта , което се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и фактора "други".

Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.