Министерският съвет прие Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките (БАН), съобщиха от Министерски съвет.

Основна цел на Механизма е да осигури навременна, висококачествена и независима научна експертиза по въпроси от стратегическа важност.

Той ще се използва при подготовката на дейности и инструменти за изпълнение на държавните политики. Органите на изпълнителната власт ще заявяват научни консултации, а министърът на образованието и науката ще възлага тяхното изпълнение на БАН.

Финансирането на Механизма ще е за сметка на предоставени целеви средства на БАН от държавния бюджет за изпълнението на национално възложени дейности.

Изключение ще са случаите, когато се възлагат спешни задачи, за чието изпълнение се изисква използване на специфично оборудване, закупуване на консумативи и командироване на специалисти.

Необходимите средства за тези консултации ще са за сметка на възложителя, в чийто ресор е възникналото обстоятелство