Министерският съвет утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

През 2020 г. акцент ще бъде и затвърждаване ролята на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на структурите на национално и местно ниво и осигуряване на ефективното им функциониране.

Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора остават също основни приоритети, заложени в Програмата.

Понастоящем 8 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото.

Ще бъде надградена и законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, чрез приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ за жертви на трафик към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет.