Министерството на регионалното развитие и благоустройството е готово да съдейства на Община Павликени за извършване на необходимите проучвания за нови водоизточници или реконструкция на довеждащия водопровод на село Караисен.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова посочва, че една от основните причини за намаляването на притока на водни количества, захранващи водоизточниците, е продължителната тенденция на засушаване и неравномерно разпределение на валежите у нас.

Тъй като по-голямата част от инфраструктурата в страната е построена преди повече от 50 години, регионалното министерство и ВиК дружествата се стремят към реконструкция на водопроводната мрежа с цел намаляване на техническите загуби. Осъществява се и постоянен контрол за недопускане на нерегламентирано използване на водата.

Аврамова пояснява, че за подмяна на водопроводите са необходими огромни средства, които не могат да се съберат чрез цените на ВиК услугите, поради което тя трябва да стане с максимално включване на грантовите средства от фондовете на Европейския съюз.

В село Караисен настояват за обявяване на бедствено положение заради безводието

В село Караисен настояват за обявяване на бедствено положение заради безводието

Излизат отново на протест

Тя посочва, че в обслужваните от "ВиК-Йовковци" селища се изпълняват мерки за намаляване на загубите, осигуряване на количество и качество и непрекъснатост на водоподаването.

Поради намален дебит на водоизточниците обаче в момента е наложен воден режим в общо 14 населени места в 8 общини от областта, като засегнатото население е общо 10 174 жители. Пет от тези населени места с общо 5 379 жители са в община Павликени.

Водният режим за село Караисен ще продължи до края на септември.

Регионалният министър посочва, че при успешна реализация на проекта на Община Павликени "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Караисен", финансиран по Програма "Развитие на селските райони", ще се постигне намаляване на загубите, осигуряване на количество и качество на питейната вода, което ще доведе до намаляване на подаваните водни обеми към селото, подобряване на качеството на водоснабдителните услуги и ефективно използване на водния ресурс.

Обсъжда се и възможността язовир "Александър Стамболийски" да бъде използван за питейно водоснабдяване, за да се включат големи повърхностни водоизточници за водоснабдяване в общините Павликени, Сухиндол, Свищов и Севлиево. Смяната на статута обаче изисква съвместните действия на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната страна и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Пореден протест в Караисен заради безводието

Пореден протест в Караисен заради безводието

От месеци в селото има вода само по час дневно

В момента язовирът се стопанисва от НЕК за добиване на електроенергия и напояване. За използването му за питейно-битово водоснабдяване трябва да се извършат проучвания и анализи за качеството на водата, дейности по определяне на санитарно-охранителна зона на водоизточника и обезщетяването за отчуждаване на земите на най-вътрешния пояс I, прединвестиционни проучвания за изграждане на пречиствателни станции.

Министърът посочва, че провеждането на проучванията за качеството на водата трябва докажат, че водата от язовир "Александър Стамболийски" може да бъде използвана за питейни нужди, след което би могла да се процедира промяна на статута на язовира.