Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в село Гложене. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС и включва техническа и биологична рекултивация.

Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води и е изградена земнонасипна дига в източната част на депото, от към съществуващо сухо дере с цел предпазване на рекултивираното сметище от навлизане на дъждовни води. Изградена е мониторингова система за наблюдение на качеството на подземните води.

Отчетоха мръсен въздух в 5 столични квартала

Отчетоха мръсен въздух в 5 столични квартала

Това сочат данните от Изпълнителната агенция по околната среда

След техническата рекултивация предстои биологична, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище - мера.