Правителството одобри присъединяването на България към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Общата система за пренос на данни за автоматичен обмен на информация е инструмент, който ще позволи на данъчните администрации по целия свят да обменят информация без да е необходимо да правят допълнителни разходи за разработване и поддръжка на множество двустранни сигурни системи за обмен на данъчна информация.

С осигуряването на достъп до тази система България ще може да изпълни задълженията си по Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и да получи предвидената в споразумението информация от останалите участващи юрисдикции, между които са и почти всички юрисдикции с преференциални данъчни режими.

Предвижда се системата да бъде използвана и за автоматичния обмен на информация на отчети по държави и обмен на данъчни становища. Функционалността на системата може да бъде повишена и да обхване още и обмена на информация при поискване съгласно Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Очаква се системата да започне да функционира от средата на 2017 г. и да окаже положителен ефект върху бюджетните приходи в резултат обмена на информация с цел предотвратяване на данъчните измами и злоупотребите, свързани с избягване плащането на данъци.