За 2014 г. 30% от предадените за третиране отпадъци са оползотворени, а 70% са депонирани.

Това показват данните от представения от екоминистъра Ивелина Василева Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2014 г.

По отношение на показателя рециклиране на отпадъците страната ни била близо до средноевропейската норма със 108 кг. на човек, срещу 6 кг. в Румъния и 284 кг. на жител в Германия. Средната норма за ЕС е 130 кг. на жител.

Но по отношение на депонирането на отпадъци в България на човек се падат по 298 кг. депонирани отпадъци, а средната норма за ЕС е 147 кг на година.
Отчита се още, че страната ни е постигнала целите по отношение нормата от 60% на оползотворяването на отпадъците от опаковки.

Видин, Монтана и Ловеч – най-прашните градове у нас за 2014-та

Видин, Монтана и Ловеч – най-прашните градове у нас за 2014-та

Като цяло намалява замърсяването с фини прахови частици

По отношение на приоритетните за МОСВ направления министър Василева заяви, че усилията трябва да са комплексни. Тя бе категорична, че ще продължат дейностите, свързани с подобряване ВиК сектора, мониторинга на водите, дейности за управление на отпадъците и постигането на по-добри резултати по отношение на рециклирането на отпадъците.

Сивата овесарка и пъдпъдъкът са двата вида, заплашени от саденето на маслодайната рапица. Министър Василева заяви при представянето, че саденето на маслодайна рапица представлявало „бариера” по отношение на местообитанието им, но успокоителното е, че площите с рапица намаляват.

Иначе за периода 2005-2014 г. се констатира намаление с 13% на всички 63 вида проследявани вида птици. „Необходимо е да се полагат грижи и консервационни мерки за опазването на биологичното разнообразие”, заяви министър Василева.

Тя посочи, че проблем представлява премахване на храстите и ползване на химикали в селското стопанство.

За 2014 г. площите защитени територии са се увеличили с още пет, четири от тях са със статут на „защитена местност” и една от тях със статут на „природна забележителност”. Броят на защитените територии е 1012 или това са общо 5,27% от територията на страната ни.

Съгласно данните за „здравословното състояние на горите” за периода 2005 - 2014 г. по отношение на параметъра „обезлистване” – е показано, че преобладават „здрави и слабо увредени дървета” - те съставляват 73,3% от горите ни.

За 2014 г. регистрираните горски пожари са 151. Те са засегнали 916 хектара горска площ. Само три от тези пожари са предизвикани от естествена причина – мълния, всички останали са плод на човешко действие или бездействие.

За отчетения период са инвестирани най-голям размер на средствата за опазване на околната среда.
Министър Василева констатира, че са изградени 50 нови пречиствателни съоръжения, изградена е и 2555 км. водоснабдителна и канализационна мрежа. Парите са по линия на европейската солидарност от ОП „Околна среда”.

За първите три месеца на тази година пък регионалните инспекции по опазване на околната среда са извършили 3647 проверки на 3192 обекта, наложили са 121 акта, констатирали са 24 неизпълнени предписания и са съставили 201 броя наказателни постановления.

Наложените санкции и глоби са 901 хиляди лева, а санкцията наложена от 250 хиляди лева на „Лукойл Нефтохим” вече била изплатена от предприятието. Средствата са постъпили по сметката на Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда.